โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง  เดิมเรียกว่า  โรงเรียนประจำตำบลทุ่งหลวง  เป็นโรงเรียนแห่งแรกของตำบลทุ่งหลวง  ก่อตั้งและเปิดเรียนครั้งแรก  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  .. 2460  โดยพระอธิการเปี่ยม  อินทสุวรรณโน  เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง  ขุนพิทักษ์  นทีธาร  (น่วม  จุลเพชร)  และรองอำมาตย์เอกหลวงพิชัย  เดชะ  เป็นผู้ก่อตั้ง  ใช้ศาลาวัดเป็นอาคารเรียน เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประโยคประถมศึกษาปีที่  3  มีครู  1  คน  คือนายยกอิ้น  (ไม่ทราบนามสกุล)  เป็นชาวอำเภอพุนพิน   ในปีต่อมานักเรียนเพิ่มขึ้นทางราชการจึงเพิ่มครูให้อีก  2  คน  รวมเป็น  3  คน

             ปี พ.. 2461    นายฉ่ำ   พุฒทอง  เป็นครูใหญ่

         ปี พ.. 2462    นายสนิท  พัฒนสิงห์    เป็นครูใหญ่

           ปี พ.. 2463     นายหรุ่น  เมืองปลอด    เป็นครูใหญ่

            ปี พ..  2464  เริ่มประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา  ได้เปลี่ยนชื่อ  โรงเรียนประจำตำบลทุ่งหลวง  มาเป็น      โรงเรียนวัดทุ่งหลวง    เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

           ปี  ..  2484     นายเลียบ  เกษเพชร    เป็นครูใหญ่

           ปี  ..  2487     นายแตง  ปลื้มสุทธิ์    เป็นครูใหญ่

            ปี  ..  2488  คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนเห็นว่าศาลาวัดคับแคบ  จึงร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด  2  ห้องเรียน 1  หลัง  มูลค่าประมาณ  2,200  บาท   ทางราชการได้มอบโล่เงินเป็นอนุสรณ์

            ปี  ..  2499  ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลทุ่งหลวง  จำนวน  30,000บาท  คณะครูบริจาคสมทบ จำนวน  3,400  บาท  รับบริจาคสมทบจากวัดทุ่งหลวง  จำนวน  10,000  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน  43,400  บาท (เงินสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   จัดสร้างอาคารเรียนแบบสามัญ  102  จำนวน 1 หลัง  5  ห้องเรียน  ในเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งหมด  50  ไร่

            ปี.  ..  2507  คณะกรรมการโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นอีก  1  หลัง  จำนวน  2  ห้องเรียน  เพื่อเตรียมขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7

            ปี  ..  2508  เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  และได้รับงบประมาณจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล  สร้างอาคารเรียนอีก  1  หลัง  จำนวน  4  ห้องเรียน

             ปี  ..  2509  ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สร้างอาคารเรียนอีก  1  หลัง  จำนวน  3 ห้องเรียน

            ปี  ..  2510    นายจวง  ศักดิ์ทิพย์รัตน์    เป็นครูใหญ่     

            ปี  ..  2511   ทางราชการได้กำหนดตำแหน่งภารโรงให้  1  ตำแหน่ง

           ปี  ..  2517  ทางราชการได้คัดเลือกให้โรงเรียนวัดทุ่งหลวงเป็นโรงเรียนชุมชน  จึงให้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า   โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 

            ปี  ..  2523  ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา  2523  โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาขึ้นตรงต่อ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรม  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  คำว่าโรงเรียนชุมชนจึงหมดไปพร้อมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เลยกลับมาใช้  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง  เหมือนเดิม

              ปี  ..  2526  นายนิคม พลดี   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่    เนื่องจากโรงเรียนมีปริมาณงานที่สูงขึ้น ทางราชการจึงกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารโรงเรียนนี้ให้สูงขึ้นด้วย จากเดิมตำแหน่งครูใหญ่   เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ปี  ..  2527  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักภารโรง  1  หลัง  งบประมาณ  75,000  บาท    (เงินเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                   ปี  ..  2531  นายประกอบ  สำลีพันธ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2531                    

  ปี  พ.ศ. 2533  นายอำนวย  ปลื้มสุทธิ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน  2533                    

วันที่  1    พฤษภาคม   พ.ศ. 2534    สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  ตามมติ

คณะรัฐมนตรี  ดำเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อนุมัติให้โรงเรียนนี้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

             ปี  ..  2535  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. 105/29  จำนวน  1  หลัง 4  ห้องเรียน  งบประมาณ  1,500,000  บาท 

             ปี  ..  2536  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  แบบ  สปช. 601/26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง  งบประมาณ  90,000  บาท  และได้รับงบประมาณสร้างที่เก็บน้ำฝน  แบบ  .  33  พร้อมรางน้ำจำนวน  1  ชุด งบประมาณ  60,000  บาท 

             วันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ.  2538  นายวิเวก  บุญนำ    ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 

             ปี  ..  2539  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  และงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  หลังแรก  พร้อมด้วยได้รับจัดสรรห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องวิทยาศาสตร์

             ปี  ..  2542    คณะครู  กรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีอุปการคุณ  ได้ร่วมกันจัดงานหาเงินสร้างซุ้มประตูโรงเรียน  ขนาดกว้าง  2  เมตร  ยาว  8  เมตร  พื้นหินแกรนิตสีดำ ตัวหนังสือสีทอง  จนแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณจำนวน  100,000  บาท  (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ปี  ..  2543   คณะครู  กรรมการศึกษาศึกษาชั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน  และผู้มีอุปการะคณะ    ได้ร่วมกันจัดงานหาเงินเพื่อก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความยาว  85  เมตร  สูง  1.50  เมตร    จนแล้วเสร็จ  ใช้งบประมาณจำนวน  250,000  บาท   (สองแสนห้าหมื่นบาท  )

ปี  พ.ศ.  2546  นายพิสิทธิ์    ช่วยบำรุง  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง   เมื่อวันที่  19  กันยายน  2546     

                ปีการศึกษา   2547   ได้รับจัดสรรห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  ห้องเรียน   เครื่องคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่อพวง    จำนวน  22  เครื่อง    จากโครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก)  ระยะที่  1     จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

                ปีการศึกษา  2547  ได้สร้างและต่อเติมอาคาร  ช.  เดิม  ให้เป็นห้องประชุมและโรงอาหาร  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ   งบประมาณในการก่อสร้างต่อเติม   80,000   บาท

                ปีการศึกษา  2550  ได้งบประมาณปรับปรุงอาคาร  1  ให้เป็นห้องประชุม  งบประมาณ  130,000   บาท

                ปี พ.ศ. 2552  นายแสนสุข   ชัยสวัสดิ์   ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  เมื่อวันที่  27  มกราคม   พ.ศ. 2552  ได้พัฒนาปรับปรุงโรงอาหาร  1 หลัง  งบประมาณ 270,000 บาท  ทำถนนคอนกรีตจากรั้วประตูถึงหน้าอาคาร  กว้าง 4.50 เมตร ยาว 220 เมตร งบประมาณ  340,000 บาท 

                ปีการศึกษา  2552   โรงเรียนบ้านปากลัดได้เข้ามาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดทุ่งหลวง 

                ปีการศึกษา  2552   ปีงบประมาณ 2553    ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน รุ่น 3  (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)  ได้งบประมาณจากงบไทยเข้มแข็ง  ห้องคอมพิวเตอร์  CL 20  ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคณิตศาสตร์  และห้องภาษาอังกฤษ   และได้รับงบประมาณ  SP2 ปรับปรุงห้องสมุด  ขนาด 2 ห้องเรียน  และห้องสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ  งบประมาณ 50,000  บาท  ทำประตูรั้วโรงเรียน 2 ช่อง  เงินงบประมาณ 40,000 บาท   ทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบทุกหลัง

             ปัจจุบัน   โรงเรียนวัดทุ่งหลวงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3     ปีการศึกษา  2553  มีนักเรียน   432  คน    ครู  20   คน  พนักงานบริการ  1 คน   ครูจ้างสอนระดับปฐมวัย   จำนวน    1  คน   พนักงานธุรการ  1 คน  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ   โรงเรียนโครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   และโรงเรียนในฝันรุ่น 3  (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)