โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นโยบายโรงเรียน
นโยบายโรงเรียน

                นโยบายโรงเรียน

         โรงเรียนจะมุ่งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเก่ง  ดี  มีสุข

1.    โรงเรียนจะเร่งรัด  ปรับปรุง  พัฒนาการบริหาร  จัดการงานทั้ง  4  งานให้มีประสิทธิภาพ

2.     โรงเรียนมุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งครู  ผู้ปกครอง  นักเรียนและชุมชน  ให้ความ ร่วมมือกับโรงเรียนในการวางแผนและให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน