โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
 

        โรงเรียนคุณภาพ  นำสมัย  ก้าวไกลสูอาเซียน

 

                บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง