โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สำนักงาน

นางจารุวรรณ คงสงค์
หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวจุฑามาศ เทพรักษ์
เจ้าหน้าที่สารบรรณ