โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางอัญชลี หนูปลื้ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางลออ จิรักษา
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวไพจิตร กลับศรี
หัวหน้างานวัดและประเมินผล