โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางกุหลาบ รุจิเรขกุลวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางมณีวรรณ เกื้อฉิม
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวสุจิตรา ดำกุล
หัวหน้างานพัสดุ