โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกฤษณา ตราชู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอ้อมฤทัย สีวันนู
หัวหน้างานสารบรรณงานบุคคล

นายวิทวัส นิดสูงเนิน
ทะเบียนประวัติ-เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์