โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางกาญจนา กาญจนกีรณา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาววิสุดา ส่งศรี
หัวหน้างานสารสนเทศและนวัตกรรม

นางสาวนฤมล กุลน้อย
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางกฤษณา ตราชู
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางจิราภรณ์ ภูมิประสิทธิ์
หัวหน้างานโภชนาการ