โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายบุญธรรม ชูดำ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายอรุณ ปักพงชา
งานวินัยและการลงโทษ

นายวิทวัส นิดสูงเนิน
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นางมาลีรัตน์ เติมเต็ม
งานระบบดูแลช่วยเหลือ