โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง  เดิมเรียกว่า  “โรงเรียนประจำตำบลทุ่งหลวง”  เป็นโรงเรียนแห่งแรกของตำบลทุ่งหลวง  ก่อตั้งและเปิดเรียนครั้งแรก  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2460  โดยพระอธิการเปี่ยม  อินทสุวรรณโน  เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง  ท่านขุนพิทักษ์  นทีธาร(น่วม  จุลเพชร)  และท่านรองอำมาตย์เอกหลวงพิชัย  เดชะ  เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง  ใช้ศาลาวัดเป็นอาคารเรียน เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประโยคประถมศึกษาปีที่  3  มีครู  1  คน  คือนายยกอิ้น  (ไม่ทราบนามสกุล)  เป็นชาวอำเภอพุนพิน  ในปีต่อมานักเรียนเพิ่มขึ้นทางราชการจึงเพิ่มครูให้อีก  2  คน  รวมเป็น  3  คน
ปี พ.ศ. 2461   นายฉ่ำ   พุฒทอง  เป็นครูใหญ่
ปี พ.ศ. 2462   นายสนิท  พัฒนสิงห์    เป็นครูใหญ่
ปี พ.ศ. 2463   นายหรุ่น  เมืองปลอด    เป็นครูใหญ่
ปี พ.ศ. 2464  เริ่มประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา  ได้เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนประจำตำบลทุ่งหลวง  มาเป็น “โรงเรียนวัดทุ่งหลวง”  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
ปี พ.ศ. 2484  นายเลียบ  เกษเพชร    เป็นครูใหญ่
ปี พ.ศ. 2487  นายแตง  ปลื้มสุทธิ์    เป็นครูใหญ่
            ปี  พ.ศ.  2488  คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนเห็นว่าศาลาวัดคับแคบ  จึงร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด  2  ห้องเรียน 1  หลัง  มูลค่าประมาณ  2,200  บาท   ทางราชการได้มอบโล่เงินเป็นอนุสรณ์
ปี พ.ศ. 2499  ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลทุ่งหลวง  จำนวน  30,000 บาท  คณะครูบริจาคสมทบ จำนวน  3,400  บาท  รับบริจาคสมทบจากวัดทุ่งหลวง  จำนวน  10,000  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 43,400 
บาท จัดสร้างอาคารเรียนแบบสามัญ 102 จำนวน 1 หลัง  5  ห้องเรียน ในเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งหมด  50  ไร่
(ที่ตั้งปัจจุบัน)
            ปี.  พ.ศ.  2507  คณะกรรมการโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นอีก  1  หลัง  จำนวน  2  ห้องเรียน  เพื่อเตรียมขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7
ปี พ.ศ. 2508  เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7 และได้รับงบประมาณจากกองสลากกิน
แบ่งรัฐบาล  สร้างอาคารเรียนอีก  1  หลัง  จำนวน  4  ห้องเรียน
             ปี  พ.ศ.  2509  ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สร้างอาคารเรียนอีก  1  หลัง  จำนวน  3 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2510  นายจวง  ศักดิ์ทิพย์รัตน์  เป็นครูใหญ่  
ปี  พ.ศ.  2511   ทางราชการได้กำหนดตำแหน่งภารโรงให้  1  ตำแหน่ง
ปี พ.ศ. 2517  ทางราชการได้คัดเลือกให้โรงเรียนวัดทุ่งหลวงเป็นโรงเรียนชุมชน  จึงให้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  “โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง” 
ปี พ.ศ. 2523  ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา  2523  โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาขึ้นตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เลยกลับมาใช้  “โรงเรียนวัดทุ่งหลวง”  เหมือนเดิม
ปี พ.ศ. 2526  นายนิคม พลดี   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เนื่องจากโรงเรียนมีปริมาณงานที่สูงขึ้น ทางราชการจึงกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารโรงเรียนนี้ให้สูงขึ้นด้วย จากเดิมตำแหน่งครูใหญ่   เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ปี  พ.ศ.  2527  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักภารโรง  1  หลัง  งบประมาณ  75,000  บาท
ปี พ.ศ. 2531  นายประกอบ  สำลีพันธ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  
ปี พ.ศ. 2533  นายอำนวย  ปลื้มสุทธิ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   
วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2534 สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  อนุมัติให้โรงเรียนนี้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยจัดการศึกษา  3 ระดับ  ได้แก่ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
             ปี  พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน 
งบประมาณ 1,500,000 บาท 
             ปี  พ.ศ.  2536  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  แบบ  สปช. 601/26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง  
งบประมาณ  90,000  บาท  และได้รับงบประมาณสร้างที่เก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.  33  พร้อมรางน้ำจำนวน  1  ชุด งบประมาณ  60,000  บาท 
ปี พ.ศ. 2538  นายวิเวก  บุญนำ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ปี  พ.ศ.  2539  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  และงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  หลังแรก  พร้อมด้วยได้รับจัดสรรห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องวิทยาศาสตร์
             ปี  พ.ศ.  2542    คณะครู  กรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีอุปการะคุณ  ได้ร่วมกันจัดงานหาเงินสร้างซุ้มประตูโรงเรียน  ขนาดกว้าง  2  เมตร  ยาว  8  เมตร  พื้นหินแกรนิตสีดำ ตัวหนังสือสีทอง  จนแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณจำนวน  100,000  บาท
ปี  พ.ศ.  2543   คณะครู  กรรมการศึกษาศึกษาชั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน  และผู้มีอุปการะคณะ    ได้ร่วมกันจัดงานหาเงินเพื่อก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความยาว  85  เมตร  สูง  1.50  เมตร    จนแล้วเสร็จ  ใช้งบประมาณจำนวน  250,000  บาท
ปี พ.ศ. 2546  นายพิสิทธิ์  ช่วยบำรุง  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน     
             ปีการศึกษา 2547 ได้รับจัดสรรห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน  1 ห้องเรียน  เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวง  จำนวน  22  เครื่อง   จากโครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) ระยะที่  1  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  และได้สร้างและต่อเติมอาคาร  ช.  เดิม  ให้เป็นห้องประชุมและโรงอาหาร  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  งบประมาณในการก่อสร้างต่อเติม  80,000  บาท
              ปีการศึกษา  2550  ได้งบประมาณปรับปรุงอาคาร  1  ให้เป็นห้องประชุม  งบประมาณ  130,000   บาท
ปี พ.ศ. 2552  นายแสนสุข   ชัยสวัสดิ์   ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  
             ปี พ.ศ. 2552 ได้พัฒนาปรับปรุงโรงอาหาร  1 หลัง  งบประมาณ 270,000 บาท  ทำถนนคอนกรีตจากรั้วประตูถึงหน้าอาคาร  กว้าง 4.50 เมตร ยาว 220 เมตร งบประมาณ  340,000 บาท 
              ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนบ้านปากลัดได้เข้ามาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดทุ่งหลวง 
ปีการศึกษา  2552  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน รุ่น 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)  ได้งบประมาณจากงบไทยเข้มแข็ง  ห้องคอมพิวเตอร์  CL 20  ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคณิตศาสตร์  และห้องภาษาอังกฤษ   และได้รับงบประมาณ  SP2 ปรับปรุงห้องสมุด  ขนาด 2 ห้องเรียน  และห้องสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ  งบประมาณ 50,000  บาท  ทำประตูรั้วโรงเรียน 2 ช่อง  เงินงบประมาณ 40,000 บาท   ทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบทุกหลัง
ปี พ.ศ. 2557  นายโอภาส  อนุจร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
ปี พ.ศ. 2561  นายจเร  หนูปลื้ม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
ปีการศึกษา  2562  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 105-58 ล ต้านแผ่นดินไหว 2 ชั้น 4 ห้องเรียน งบประมาณ  6,900,000 บาท
ปัจจุบัน  โรงเรียนวัดทุ่งหลวงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  มีนักเรียน  461  คน  ครู  25 คน พนักงานธุรการ  1 คน  และปีการศึกษา 2562  ได้รับการคัดเลือกเป็น โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)