โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

           

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา  สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน  รวมถึงการปรึกษาด้านนโยบาย  เพื่อให้สอดคล้องสัมพันธ์กับธรรมนูญโรงเรียน  และขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งหลวง

            1.    นายสุนันท์  พยุหะ                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                        ประธานกรรมการ

            2.    นายการุณ  จิตจำนงค์                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                      รองประธานกรรมการ

            3.    นายเสนอ สังข์สงค์                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ

            4.    นายสุพจน์  บัวทองแก้ว                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ

            5.    นายเชาวลิตร  นาคถ่าย                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ

            6.    นายสมัชชัย บัวน้อย                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ

            7.   นายชาญชัย ตรีศรี                                ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ

            8.   พระพรณรงค์ วิชโย                            ผู้พระภิกษุสงฆ์                            กรรมการ

            9.   นายไสว  สงสิริ                                   ผู้แทนองค์กรศาสนา                    กรรมการ

            10.   นายเจริญ ธรฤทธิ์                             ผู้แทนองค์กรชุมชน                     กรรมการ

            11.   นายปรมินทร์ คงนวล                       ผู้แทนศิษย์เก่า                             กรรมการ

            12.   นายสมศักดิ์  นวลแด้ว            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          กรรมการ

            13.   นายสายพิณ  ฤทธิธรรม                   ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน               กรรมการ

            14.   นานางกาญจนา กาญจนกีรติ            ผู้แทนครู                                      กรรมการ

            15.   นายจเร หนูปลื้ม                               ผู้อำนวยการสถานศึกษา          กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ