โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
 

        “เป็นองค์กรได้มาตรฐานการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปี่ยมล้นคุณธรรม”