โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุญชัย แซ่เลีบย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศศิธร ทองนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2