โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นโยบายโรงเรียน
นโยบายโรงเรียน

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างทั่วถึง

2.  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 
3.  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4.  ส่งเสริมการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ