โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางลออ จิรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอ้อมฤทัย สีวันนู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวมณีวรรณ สุชาติพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0