โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายโอภาส อนุจร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัญชลี หนูปลื้ม
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางกาญจนา กาญจนกีรณา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางกฤษณา ตราชู
หัวหน้าบริหาารงานบุคคล

นางกุหลาบ รุจิเรขกุลวัฒน์
หัวกลุ่มบริหารงานงบประมาณ