โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน                            สีเหลือง /  ดำ

            สีเหลือง  หมายถึง   ความรู้  คุณธรรมของครูและนักเรียน

           สีดำ  หมายถึง  ความตระหนัก  ความมุ่งมั่นในการ     
                               จัดการศึกษา  ความเข้มข้นของความรัก
                               ความสามัคคี และการเสียสละ