โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมาลีรัตน์ เติมเต็ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอนันต์ จิรักษา
ครู คศ.2

นางสาวไพจิตร กลับศรี
ครูผู้ช่วย