โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกาญจนา กาญจนกีรณา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววิสุดา ส่งศรี
ครูผู้ช่วย