โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุกานดา ธรฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวสุจิตรา ดำกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายอภิสิทธิ์ อภินันทชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1