โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภัทราภรณ์ รักษาวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุไร ลิกขไชย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางจิราภรณ์ ภูมิประสิทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

ว่าที่ ร.ต. หญิงนฤมล กุลน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกฤติยา เพชรแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1