โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภัทราภรณ์ รักษาวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุไร ลิกขไชย
ครู คศ.2

นางจิราภรณ์ ภูมิประสิทธิ์
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต. หญิงนฤมล กุลน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤติยา เพชรแก้ว
ครูผู้ช่วย