โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกุหลาบ รุจิเรขกุลวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเสาวนีย์ ครุฑธามาศ
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ ทองถึง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0