โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7736-1995
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบุญธรรม ขุนดำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิทวัส นิดสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางกฤษณา ตราชู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางจรรยา หนูด้วง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0